غلامحسن حسین زاده

مدیر عامل

لیسانس عمران

 

 

ابراهیم صادقی

معاونت فنی و اجرایی

فوق لیسانس سازه


 

سید عباس مختاری

مدیر طرح و برنامه و مشاور مدیر عامل

لیسانس مدیریت


 

محمدرضا اسماعیلی

معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

فوق لیسانس عمران