دفتر فروش و مدیریت پشتیبانی شرکت جهاد نصر خراسان
فروش سرقفلی پارکینگ و تعداد محدودی از واحدهای تجاری بازار هشتم