پروژه احداث و آسفالت محور کنار تخته-دالکی<بوشهر>

Norway


 

مشخصات پروژه :

     – طول راه : 18 کیلومتر

     – عرض راه : 23 متر

     – عرض آسفالت : 21 متر

Norway