روزنامه خراسان
۴۹ میلیارد اعتبار برای تامین آب شرب ۷۴ روستای مشهد

در نشست مشترک معاون وزیر نیرو با نمایندگان مشهد مصوب شد:
۴۹ میلیارد اعتبار برای تامین آب شرب ۷۴ روستای مشهد
در جلسه مشترک نمایندگان مشهد و مدیران آبمنطقه ای، آبفا و آبفار با معاون وزیر نیرو، مقرر شد
تا پایان امسال مشکل تامین آب شرب ۷۴ روستای
حریم مشهد حل شود. به گزارش خراسان رضوی،با تصمیم حاضران در این جلسه، از ۴۹ میلیارد تومان ا

عتبار مورد نیاز اجرای این طرح، ۲۸میلیارد تومان از سهم استان در صندوق توسعه ملی و

۲۱ میلیارد تومان از اعتبارات در اختیارپنج نماینده مشهد، تخصیص خواهد یافت. در اینجلسه

همچنین مسئولیت تامین آب آشامیدنی اینروستاها و اجرای طرحهای مد نظر، از شرکت آب و
فاضلاب روستایی استان به شرکت آب و فاضلاب مشهد تفویض شد.

انتقاد معاون وزیر ازپیگیریها برای انتقال آب عمان باوجود منابع آبی در مشهد
تبادل نظر درباره چشمانداز تامین آب مشهد از دیگر مباحث این جلسه بود. بر اساس گزارش
شرکت آب و فاضلاب مشهد، نیازآبی شهر مشهد هماکنون سالانه ۲۲۰ میلیون مترمکعب است
که تا سال ۱۴۲۰ به ۳۹۶ میلیون متر مکعب خواهد رسید. بخشی از این نیاز از طریق مدیریت
مصرف مشترکین تامین میشود اما برای تامین بقیه آن نیازمند طرحهای توسعهای و زیرساختی
است. دیگر مصوبه این جلسه مربوط به مشکلات فاضلابهای جاری در روستاها و حریم مشهد
بود که آبفای مشهد و آب منطقهای استان متعهد شدند طرح احداث تصفیهخانههای جدید و
زمینه سازی لازم برای همکاری بخش خصوصی را تا سه ماه دیگر ارائه دهند. درباره این موضوع،
«قاسم تقی زاده خامسی » معاون وزیر از وضعیت جمع آوری آبهای سطحی و فاضلابهای روان
در حریم شهر مشهد انتقاد کرد و گفت: دو سه سال است که این همه اصرار و پافشاری برای
طرح انتقال آب از عمان داشتید در حالی که در شهر مشهد هماکنون فاضلاب و آبهای سطحی
به وفور وجود دارد و میتوان از طریق احداث تصفیه خانههای جدید تمام مشکلات آب شرب
را رفع کرد. وی افزود: همین حالا اعلام میکنم که هزینه انتقال آب عمان به استان، حداقل
بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برای هر مترمکعب خواهد بود.

   شنبه 14 سپتامبر 2019