مجمع عمومی عادی 1400-1399
مجمع عمومی عادی(نوبت دوم)سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ برگذار گردید.

سهامداران گرامی

ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و خراسان شمالی

احتراماً ، به استحضار می رساند ، جلسه مجمع عمومی عادی(نوبت دوم)سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ شرکت جهاد نصر خراسان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ برگزار گردید.

آدرس : بلوار میثاق(هاشمی رفسنجانی ۳۸) ، بین تقویه ۸ و ۱۰ ، شرکت جهادنصر خراسان

   چهارشنبه 11 می 2022