مزایده
فروش سرقفلی پارکینگ و مغازه بازار هشتم

آگهی مزایده عمومی ۵۹_۱۴۰۰ فروش سرقفلی پارکینگ و تعداد محدودی مغازه بازار هشتم شرکت جهاد نصر خراسان

   شنبه 19 فوریه 2022