مدیریت مالی شرکت جهاد نصر
صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰ آذر سال ۱۳۹۷

مشاهده فایل لیست صورت های مالی ۹۷
مشاهده فایل ترازنامه تلفیقی
مشاهده فایل صورت سود و زیان تلفیقی
مشاهده فایل صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
مشاهده فایل ترازنامه
مشاهده فایل صورت سود و زیان
مشاهده فایل صورت جریان وجوه نقد

   دوشنبه 15 آوریل 2019