مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم) شرکت جهاد نصر خراسان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ برگذار میگردد.

سهامداران گرامی

ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و خراسان شمالی

احتراماً،به اطلاع می رساند،جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم)شرکت جهاد نصر خراسان در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ برگزار میگردد.

آدرس : بلوار میثاق(هاشمی رفسنجانی ۳۸) ، بین تقویه ۸ و ۱۰ ، شرکت جهادنصر خراسان

 

ضمیمه : ۱-صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲-صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

   چهارشنبه 11 می 2022