وبگاه موسسه جهاد نصر
بازدید هیات روسی از غرفه موسسه جهاد نصر و شرکت آبزیان گستر نصر در نمایشگاه بین المللی IFEX۲۰۱۸ تهران

 بازدید هیات روسی از غرفه موسسه جهاد نصر و شرکت آبزیان گستر نصر در نمایشگاه بین المللی IFEX۲۰۱۸ تهران

   دوشنبه 15 آوریل 2019