بازدید مدیرعامل موسسه و هیات همراه از روند اجرایی ایستگاه پمپاژ نهر بحره از کارون

بازدید مدیرعامل موسسه و هیات همراه از روند اجرایی ایستگاه پمپاژ نهر بحره از کارون

انواع گیاهان ودرختان شور پسند وابزیان میگو وماهی پرورش می یابند
 بازدید مدیرعامل موسسه و هیات همراه از روند اجرایی ایستگاه پمپاژ نهر بحره از کارون
تعداد بازدید: ۶۶

   دوشنبه 15 آوریل 2019