〉 اهم پـروژه های کشـاورزی

پاکسازی و رفع آلودگی از مین و مهمات جنگی عمل نکرده - اراضی ایلام
پاکسازی و رفع آلودگی از مین و مهمات جنگی عمل نکرده - اراضی ایلام
تکمیل شبکه توزیع نواحی عمرانی و زهکشی ناحیه 1 خرمشهر
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی 1 و 2 خرمشهر
احداث شبکه زهکشی ناحیه 2 خرمشهر
احداث شبکه زهکشی ناحیه 2 خرمشهر
شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه-هویزه خوزستان
شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه-هویزه خوزستان
احداث شبکه فرعی آبیاری، تجهیز و نوسازی و زهکشی زیرزمینی اراضی شهید رجایی
احداث شبکه فرعی آبیاری، تجهیز و نوسازی و زهکشی زیرزمینی اراضی شهید رجایی
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ1-KQ2-KQ3-آبادان
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ1-KQ2-KQ3-آبادان
احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ ناحیه R3 هندیجان
احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ ناحیه R3 هندیجان
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی TB1-TB2-آبادان
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی TB1-TB2-آبادان
شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه-هویزه خوزستان
شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه-هویزه خوزستان
احـداث شـبکه های بـرق روسـتایی
احـداث شـبکه های بـرق روسـتایی
برق دار نمودن چـاه های کشـاورزی
برق دار نمودن چـاه های کشـاورزی