〉 اهم پـروژه های راه و تـرابری

احداث قطعه سوم راه اصلی مشهد-سرخس شرکت جهاد نصر خراسان
احداث قطعه سوم راه اصلی مشهد-سرخس
احداث قطعه چهارم راه اصلی مشهد-سرخس
احداث قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران
احداث قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران
احداث تونل قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران
احداث تونل قطعه چهارم راه اصلی مشهد-سرخس
ابنیه و زیرسازی قطعه هفتم راه آهن کرمان-زاهدان
ابنیه و زیرسازی قطعه هفتم راه آهن کرمان-زاهدان
عکس خام پروژه ها
احداث کمربندی 75 متری مشهد
احداث و آسفالت راه کلات-درگز
عکس خام پروژه ها
احداث و آسفالت راه حسن آباد-اردغان اسفراین
دوربرگردان زیرگذر شرقی بزرگراه امام علی (ع)-مشهد
دوربرگردان زیرگذر شرقی بزرگراه امام علی (ع)-مشهد
عکس خام پروژه ها
مدیر سایت در حال بروزرسـانی لیست پـروژه ها

اهم پـروژه های آب

01-05.ai
سـد بتنی زاویـن کلات
عکس خام پروژه ها
سد دولت آباد چناران
گالری انحراف آب سد نهرین-طبس
عکس خام پروژه ها
بند خاکی دربند-درگز
خط انتقال آب سد دره بید (برج آبگیر)-طبس
خط انتقال آب سد دره بید (برج آبگیر)-طبس
خط انتقال آب سد دره بید-طبس
خط انتقال آب سد دره بید-طبس
عکس خام پروژه ها
بند خاکی بشدره-درگز
عکس خام پروژه ها
کنترل و پخش سیلاب جمع آب-چناران
عکس خام پروژه ها
سد سرند-فردوس
عکس خام پروژه ها
بند خاکی آلاتمان-قوچان
ذخیره سازی و انتقال حقابه گلمکان-مشهد
آبرسـانی به 750 روسـتای سیستان و بلوچستان
آبرسـانی به 750 روسـتای سیستان و بلوچستان
مخزن 5000 متر مکعبی و خط انتقال آب شرب سنگاوی-یـزد
مخزن 5000 متر مکعبی و خط انتقال آب شرب سنگاوی-یـزد
مخزن 5000 متر مکعبی خـلیل آباد-یـزد
عکس خام پروژه ها
خط انتقـال آب نیسـان پرورده-طـبس
شـبکه های آبرسـانی روسـتایی
عکس خام پروژه ها
مدیر سایت در حال بروزرسـانی لیست پـروژه ها

〉 اهم پـروژه های ساختمان و ابـنیه

احداث مجـتمع تجاری بـازار هشـتم - مشـهد
مجـتمع تجاری بـازار هشـتم - مشـهد
مجتمع تجاری، اداری و مسکونی بیشکک-قرقیزستان
ساختمان دانشـکده علوم پایه-زاهدان
ساختمان دانشـکده علوم پایه-زاهدان
ساختمان اداری جهاد کشـاورزی استان خراسان رضوی
عکس خام پروژه ها
زائر سرای شیلات-مشهد
مجتمع کارگاه های صنعتی میثاق
مجتمع کارگاه های صنعتی میثاق
عکس خام پروژه ها
آماده سازی اراضی 22000 واحد مسکونی-شهر جدید گلبهار
عکس خام پروژه ها
آماده سازی اراضی ثامن الائمه-مشهد
عکس خام پروژه ها
آماده سازی اراضی ثامن الائمه-مشهد
عکس خام پروژه ها
میدان جـهاد-مشـهد
عکس خام پروژه ها
سیلو های روباز شماره 3-مشهد
عکس خام پروژه ها
بهسـازی روسـتاها
پروژه احداث 247 واحد مسکونی طرح مسکن مهر-گلبهار
عکس خام پروژه ها
مدیر سایت در حال بروزرسـانی لیست پـروژه ها
ساختمان اداری مجتمع صنعتی میثاق
ساختمان اداری مجتمع صنعتی میثاق

〉 اهم پـروژه های تأسیسـات و تجهیزات

01-05.ai
احداث تصفیه خـانه آب شـرب - یـزد
عکس خام پروژه ها
برق دار نمودن چـاه های کشـاورزی
عکس خام پروژه ها
احـداث شـبکه های بـرق روسـتایی
عکس خام پروژه ها
مدیر سایت در حال بروزرسـانی لیست پـروژه ها

〉 اهم پـروژه های نـفت و گاز

طرح دانه بندی گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس
طرح دانه بندی گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس
عکس خام پروژه ها
بهسازی جاده و احداث بلوار اصلی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران-سرخس
عکس خام پروژه ها
مدیر سایت در حال بروزرسـانی لیست پـروژه ها

〉 اهم پـروژه های کشـاورزی

عکس خام پروژه ها
تکمیل شبکه توزیع نواحی عمرانی و زهکشی ناحیه 1 خرمشهر
عکس خام پروژه ها
احداث شبکه زهکشی ناحیه 2 خرمشهر
عکس خام پروژه ها
احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ ناحه R3 هندیجان
عکس خام پروژه ها
احداث شبکه فرعی آبیاری، تجهیز و نوسازی و زهکشی زیرزمینی اراضی شهید رجایی
عکس خام پروژه ها
شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه-هویزه خوزستان
عکس خام پروژه ها
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ1-KQ2-KQ3-آبادان
عکس خام پروژه ها
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی TB1-TB2-آبادان
عکس خام پروژه ها
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی 1 و 2 خرمشهر
عکس خام پروژه ها
مدیر سایت در حال بروزرسـانی لیست پـروژه ها
عکس خام پروژه ها
احداث سیلو های روباز شماره 3-مشهد
عکس خام پروژه ها
مدیر سایت در حال بروزرسـانی لیست پـروژه ها

〉 اهم پـروژه های مطالعـاتی

عکس خام پروژه ها
مدیر سایت در حال بروزرسـانی لیست پـروژه ها

〉 اهم پـروژه های بـین المللـی

مجتمع تجاری، اداری و مسکونی بیشکک-قرقیزستان
عکس خام پروژه ها
مدیر سایت در حال بروزرسـانی لیست پـروژه ها