〉 لیست مزایده ها و مناقصات شرکت جهاد نصر خراسان

مزایده محدود فروش امتیاز چاه عمیق صنعتی

تاریخ 1398/04/16

برای مشاهده کامل مز​ایده اینجا کلیک کنید.

آگهی مزایده محدود 48-98

فروش امتیاز چاه عمیق صنعتی

شرکت جهاد نصر خراسان

برای مشاهده کامل مز​ایده اینجا کلیک کنید.