معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

این معاونت دارای دو بخش فنی مهندسی و اقتصادی به شرح ذیل می باشد:
فنی مهندسی
۱ – مدیریت فنی و کنترل پروژه
۲ – مدیریت مطالعات و برآوردها
۳ – مدیریت پیمان و کاریابی

اقتصادی
۱ – مدیریت سرمایه گذاری
۲ – مدیریت بازار هشتم
۳ – مدیریت طرح و برنامه
۴ – مدیریت املاک و مستغلات