آگهی مزایده فروش امتیازچاه عمیق صنعتی

تاریخ 1398/04/16​

شرکت جهادنصرخراسان در نظردارد امتیاز یک حلقه چاه به عمق 125 متر با قطر لوله جدار 12 اینچ و آبده 5/1 با بهره برداری صنعتی 1 لیتر در ثانیه که دارای کنتور هوشمند 3 اینچی می باشد را   از طریق مزایده محدود به بالاترین قیمت پیشنهادی واگـذارنماید. متقاضیان می تـوانند از تـــاریخ  12/ 04/98 لغایــت  15 /04/98 از ساعت 30/8 صبح الی 14 ظهر همه روزه جهت دریافت اوراق مزایده  به آدرس بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی (میثاق) 38 (دفتر فروش مدیریت بازرگانی)مراجعه و نسبت به بازدید اقدام نمایند.
شرکت کنندگان جهت تحویل اوراق مزایده تاساعت 10 صبح مورخه 16/04/98 به آدرس فوق مراجعه نمایند.
  تلفن تماس: 05136228404-09153177769-09155113518  -09155073976
    وب سایت : www.jnkhco.com                                          ایمیل : Info@jnkhco.com
                                                        دفتر فروش مدیریت بازرگانی                                                                                                                                                شرکت جهادنصرخراسان