مدیریت مالی

مدیریت مالی از مدیریت های مستقل می باشد که مستقیما زیر نظر مدیر عامل اداره می شود و دارای قسمتهای مختلف به شرح ذیل می باشد.

۱ – اداره وصول مطالبات
۲ – حقوق و دستمزد
۳ – صدور چک
۴ – اموال و اسناد