مدیریت اداری

مدیریت اداری از مدیریت های مستقل می باشد که مستقیما زیر نظر مدیر عامل اداره می شود و دارای قسمتهای مختلف به شرح ذیل می باشد.

۱ – مدیریت اداری

۲ – اداره خدمات و دبیرخانه

 
          

 

سیدحسن حسین زاده

مدیر بازرگانی

دیپلم