〉 اهم پـروژه های عمران ، صنعت و معدن

احداث قطعه سوم راه اصلی مشهد-سرخس شرکت جهاد نصر خراسان
احداث قطعه سوم راه اصلی مشهد-سرخس
احداث قطعه چهارم راه اصلی مشهد-سرخس
احداث قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران
احداث قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران
احداث تونل قطعه سوم راه اصلی قوچان-باجگیران
احداث تونل
قطعه چهارم راه اصلی مشهد-سرخس
احداث کمربندی 75 متری مشهد
احداث کمربندی 75 متری مشهد
ابنیه و زیرسازی قطعه هفتم راه آهن کرمان-زاهدان
ابنیه و زیرسازی
قطعه هفتم راه آهن کرمان-زاهدان
احداث و آسفالت راه کلات-درگز
دوربرگردان زیرگذر شرقی بزرگراه امام علی (ع)-مشهد
دوربرگردان زیرگذر شرقی
بزرگراه امام علی (ع)-مشهد
احداث و آسفالت راه حسن آباد-اردغان اسفراین
احداث و آسفالت راه حسن آباد-اردغان اسفراین
01-05.ai
سـد بتنی زاویـن کلات
سد دولت آباد چناران
سد دولت آباد چناران
گالری انحراف آب سد نهرین-طبس
سد سرند-فردوس
سد سرند-فردوس
خط انتقال آب سد دره بید (برج آبگیر)-طبس
خط انتقال آب سد دره بید (برج آبگیر)-طبس
خط انتقال آب سد دره بید-طبس
خط انتقال آب سد دره بید-طبس
کنترل و پخش سیلاب جمع آب-چناران
کنترل و پخش سیلاب جمع آب-چناران
ذخیره سازی و انتقال حقابه گلمکان-مشهد
آبرسـانی به 750 روسـتای سیستان و بلوچستان
آبرسـانی به 750 روسـتای سیستان و بلوچستان
احداث شـبکه های آبرسـانی روسـتایی
مخزن 5000 متر مکعبی خـلیل آباد-یـزد
مخزن 5000 متر مکعبی و خط انتقال آب شرب سنگاوی-یـزد
مخزن 5000 متر مکعبی و خط انتقال آب شرب سنگاوی-یـزد
احداث مجـتمع تجاری بـازار هشـتم - مشـهد
مجـتمع تجاری بـازار هشـتم - مشـهد
مجتمع تجاری، اداری و مسکونی
بیشکک-قرقیزستان
ساختمان دانشـکده علوم پایه-زاهدان
ساختمان دانشـکده علوم پایه-زاهدان
ساختمان اداری جهاد کشـاورزی
استان خراسان رضوی
زائر سرای شیلات-مشهد
زائر سرای شیلات-مشهد
آماده سازی اراضی 22000 واحد مسکونیشهر جدید گلبهار
آماده سازی اراضی 22000 واحد مسکونی
شهر جدید گلبهار
مجتمع کارگاه های صنعتی میثاق
مجتمع کارگاه های صنعتی میثاق
ساختمان اداری مجتمع صنعتی میثاق
ساختمان اداری مجتمع صنعتی میثاق
سیلو های روباز شماره 3-مشهد
سیلو های روباز شماره 3-مشهد
پروژه احداث 247 واحد مسکونی
طرح مسکن مهر-گلبهار
مجتمع فرهنگی آیه ها
مجتمع فرهنگی آیه ها
بهسـازی روسـتاها
بهسـازی روسـتاها
01-05.ai
احداث تصفیه خـانه آب شـرب - یـزد
برق دار نمودن چـاه های کشـاورزی
برق دار نمودن چـاه های کشـاورزی
احـداث شـبکه های بـرق روسـتایی
احـداث شـبکه های بـرق روسـتایی
پروژه مطالعه نیروگاه برق بادی
پروژه مطالعه نیروگاه برق بادی