پروژه احداث سد دولت آباد چناران

Norway


 

کارفرما :

     شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

پیمانکار :

     شرکت جهاد نصر خراسان

مشاور :

    واحد نظارت شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

 

مشخصات پروژه :

     – مساحت حوزه : 22،000 متر مریع

     – حجم خاکریزی : 270،000 متر مکعب

     – متوسط آورد سالانه : 8،502 میلیون متر مکعب

     – نوع سد : خاکی با هسته رسی

     – طول تاج : 155 متر

     – ارتفاع سد از پی : 42 متر

     – حجم مخزن : 1.2 میلیون متر مکعب

     – نوع سرریز : جانبی آزاد

Norway