ساختار سازمانی

 

هیات مدیره

 


محمد حافظ
مدیرعامل

 
 

محمدرضا اسماعیلی
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

 
 

ابراهیم صادقی
معاونت فنی و اجرایی

  

سیدحسین احمدزاده
مدیر اداری

 


 

جعفر جان مشهدی
مدیر مالی

 


سید حسن حسین زاده
مدیر پشتیبانی

سیدعباس مختاری
رئیس حوزه مدیرعامل و مدیریت مجامع و شرکت ها

سید حسن حسینی
مسوول فناوری اطلاعات و رایانه

سعید حسین زاده سرابی
مدیر سرمایه گذاری

حمید فتحی
مدیر بخش کشاورزی

محمدرضا رستمی
مدیر برنامه ریزی و بودجهمهدی گلستانی
مدیر اجرایی

محمدحسین براتی
کارشناس مسئول بیمه

حسین علیزاده
مدیر پیمان و کاریابی

سید مهرداد قریشی
مدیر فنی