ساختار سازمانی

هیات مدیره

 


کریم عباسپور
مدیرعامل

 
محمدحسن براتی
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

 محسن محمدپور طبسی
معاونت فنی و مهندسی

علیرضا کهیازی
معاونت اجرائی

جعفر جان مشهدی
معاونت اداری،مالی و پشتیبانی

مدیراقتصادی و سرمایه گذاری

مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمانی

سیدمجید باغدارحسینی
مدیر بهره برداریمهدی خرسندی
مدیر پیمان و رسیدگی

احمد فهمیده
مدیر فنی