ساختار سازمانی

هیات مدیره


غلامحسن حسین زاده
مدیرعامل
محمدرضا اسماعیلی
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی
ابراهیم صادقی
معاونت فنی و اجراییسیدحسین احمدزاده
مدیر اداری


جعفر جان مشهدی
مدیر مالی


سید حسن حسین زاده
مدیر پشتیبانی

سیدعباس مختاری
رئیس حوزه مدیرعامل و مدیریت مجامع و شرکت ها

سید حسن حسینی
مسوول فناوری اطلاعات و رایانه

سعید حسین زاده سرابی
مدیر سرمایه گذاری

حمید فتحی
مدیر بخش کشاورزی

محمدرضا رستمی
مدیر برنامه ریزی و بودجهمهدی گلستانی
مدیر اجرایی

محمدحسین براتی
کارشناس مسئول بیمه

حسین علیزاده
مدیر پیمان و کاریابی

مهدی خرسندی
مدیر فنی