ساختار سازمانی

هیات مدیره

 


کریم عباسپور
مدیرعامل

 
کریم عباسپور
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

 محسن محمدپور طبسی
معاونت فنی و مهندسی

محمدنظر تکلو
مدیر اداری

جعفر جان مشهدی
مدیر مالی

 


سید حسن حسین زاده
مدیر پشتیبانی

 


محمدحسن براتی
مدیر بازار هشتم

محمدرضا رستمی
مدیر وصول و مفاصه حسابها

سعید حسین زاده سرابی
مدیر سرمایه گذاری

حمید فتحی
مدیر بخش کشاورزیمهدی خرسندی
مدیر پیمان و کاریابی

مجید صفریان
مدیرامور پروژه ها

احمد فهمیده
مدیر فنی