ساختار سازمانی

هیأت مدیره

 


مهدی ذاکرالحسینی
مدیرعامل

 
کریم عباسپور
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

 محسن محمدپور طبسی
معاونت فنی و مهندسی

علیرضا کهیازی
معاونت اجرائی

جعفر جان مشهدی
معاونت اداری،مالی و پشتیبانی

 سعید حسین زاده
مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری

احسان عباسپور
مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمانی

سیدمجید باغدارحسینی
مدیر بهره برداری

محمد حسن براتی
مدیریت املاکمهدی خرسندی
مدیر پیمان و رسیدگی

مجید صفریان
مدیر فنیمهرداد قریشی
مدیرPMO

مهدی آتش گلستانی
نماینده مجری ذیصلاح

محمود ابراهیمی
مدیریت ماشین آلات

علیرضا رشیدآبادی
مدیریت اداری

سیدرضا اسکندریان
مدیریت مالی

سیدحسن حسینی زاده
مدیریت پشتیبانی

محمدرضا رستمی
مدیریت وصول مطالبات و مفاصاحساب