ساختار سازمانی

هیات مدیره


غلامحسن حسین زاده
مهندس …
مدیرعامل
محمدرضا اسماعیلی
مهندس …
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی
ابراهیم صادقی
مهندس عمران
معاونت فنی و اجراییسیدحسین احمدزاده
مهندس …
مدیر اداری


جعفر جان مشهدی
مهندس …
مدیر مالی


سید حسن حسین زاده
مهندس …
مدیر پشتیبانی

سیدعباس مختاری
مهندس …
رئیس حوزه مدیرعامل و مدیریت مجامع و شرکت ها

سید حسن حسینی
مهندس …
مسوول فناوری اطلاعات و رایانه

سعید حسین زاده سرابی
مهندس …
مدیر سرمایه گذاری

حمید فتحی
مهندس …
مدیر بخش کشاورزی

محمدرضا رستمی
مهندس …
مدیر برنامه ریزی و بودجهمهدی گلستانی
مهندس …
مدیر اجرایی

محمدحسین براتی
مهندس …
مدیر …..

حسین علیزاده
مهندس …
مدیر پیمان و کاریابی

مهدی خرسندی
مهندس …
مدیر فنی