پروژه احداث و آسفالت راه حسن آباد-اردغان اسفراین

Norway


 

مشخصات پروژه :

     – طول مسیر : 25 کیلومتر

     – عرض راه : 7 متر

     – عرض آسفالت : 6 متر

Norway