ابنیه و زیرسازی قطعه هفتم راه آهن کرمان-زاهدان

Norway


 

کارفرما :

     وزارت راه و ترابری

پیمانکار :

     شرکت جهاد نصر خراسان

مشاور :

     شرکت مهندسین مشاور ایران استن

 

 

مشخصات پروژه :

     – طول مسیر : 22.5 کیلومتر

     – عرض راه : 6 متر

     – تعداد کل پل ها و آبرو ها : 45 دستگاه

     – طول کل دهانه ها : 187 متر

     – حجم خاکبرداری : 812،000 متر مکعب

     – حجم خاکریزی : 812،676 متر مکعب

     – بتن ریزی : 81،288 متر مکعب

     – آرماتور بندی : 416 تن

Norway