خریداری سهام شرکت نصر معین پارسایان به میزان ۱۱ درصد

احتراماً ، به اطلاع می رساند ، سهام شرکت نصر معین پارسایان به میزان ۱۱ درصد خریداری شده است.

خریداری سهام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران وابسته به گروه مدیریت سرمایه رفاه به میزان ۲ درصد

احتراماً ، به اطلاع می رساند ، سهام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران وابسته به گروه مدیریت سرمایه رفاه به میزان ۲ درصد خریداری شده است.

صورتهای مالی منتهی به سال ۱۴۰۰

صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۹

صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم) شرکت جهاد نصر خراسان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ برگذار میگردد.

احتراماً ، به اطلاع می رساند ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم)شرکت جهاد نصر خراسان در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ برگزار میگردد.

مجمع عمومی عادی(نوبت دوم)سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ برگذار گردید.

احتراماً ، به استحضار می رساند ، جلسه مجمع عمومی عادی(نوبت دوم)سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ شرکت جهاد نصر خراسان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ برگزار گردید.

فروش سرقفلی پارکینگ و مغازه بازار هشتم

آگهی مزایده عمومی ۵۹_۱۴۰۰ فروش سرقفلی پارکینگ و تعداد محدودی مغازه بازار هشتم شرکت جهاد نصر خراسان