آگهی مزایده عمومی ۶۹-۱۴۰۲

فروش سرقفلی پارکینگ و تعداد محدودی از واحدهای تجاری بازار هشتم

آگهی استخدام رئیس کارگاه و مدیره پروژه

آگهی استخدام رئیس کارگاه و مدیره پروژه در شرکت جهاد نصر خراسان

خریداری سهام شرکت نصر معین پارسایان به میزان ۱۱ درصد

احتراماً ، به اطلاع می رساند ، سهام شرکت نصر معین پارسایان به میزان ۱۱ درصد خریداری شده است.

خریداری سهام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران وابسته به گروه مدیریت سرمایه رفاه به میزان ۲ درصد

احتراماً ، به اطلاع می رساند ، سهام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران وابسته به گروه مدیریت سرمایه رفاه به میزان ۲ درصد خریداری شده است.

صورتهای مالی منتهی به سال ۱۴۰۰

صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۹

صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

فروش سرقفلی پارکینگ و مغازه بازار هشتم

آگهی مزایده عمومی ۵۹_۱۴۰۰ فروش سرقفلی پارکینگ و تعداد محدودی مغازه بازار هشتم شرکت جهاد نصر خراسان